fbpx

Polityka prywatności

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE, określane jako RODO. W związku z tym, że zależy nam na zachowaniu Państwa prywatności oraz bezpieczeństwie Państwa danych osobowych, a także pragnąc zapewnić Państwu stały dostęp do informacji o oferowanych przez naszą firmę produktach chcemy przekazać Państwu kilka informacji o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych przez PZ Cormay S.A. oraz o przysługujących Państwu prawach, zgodnie z nowymi przepisami.

Zależy nam, aby każdy z Państwa miał pełną wiedzę o nadchodzących zmianach, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z naszych usług, strony internetowej prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych jest PZ Cormay S.A., 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Kontakt z PZ Cormay S.A. jako Administratorem jest możliwy za pośrednictwem wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych Osobowych poprzez mail: inspektor@cormay.pl lub pisemnie pod adresem korespondencyjnym Administratora: PZ Cormay S.A., ul. Rapackiego 19A, 20-150 Lublin.

CEL GROMADZENIA DANYCH

PZ Cormay S.A. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających naszą stronę, a także naszych klientów i innych osób oraz firm współpracujących z nami.

Gromadzone dane są wykorzystywane głównie do celów administrowania stroną internetową, zawierania umów handlowych, przedstawiania nowych ofert naszych produktów, bieżącej obsługi firmy, prowadzenia procesu sprzedaży, zadań związanych z logistyką i wysyłką towarów, procesów rekrutacyjnych, obsługi kadrowo płacowej naszych pracowników, prowadzenia procesów przetargowych.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, czyli PZ Cormay S.A. (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu sprzedaży, zawieraniu umów handlowych w związku z jego działalnością gospodarczą, wystawianiem faktu, rozpatrywaniu reklamacji, prowadzeniu korespondencji w formie maila, listownie lub poprzez kontakt telefoniczny.

SPOSÓB GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe to wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość.
Użytkownicy mogą podawać swoje dane osobowe zarówno na stronie internetowej poprzez wpisanie ich do formularza zapisu do newslettera, zawierając umowy handlowe, realizując zadania współpracy pomiędzy firmami jak: zakup, sprzedaż, wysyłka towarów. Dane osobowe podawane są dobrowolnie. PZ Cormay S.A. stosuje wszelkie dostępne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa danych.

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

PZ Cormay S.A. jako Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych. PZ Cormay S.A. jako Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania, np.: przy zawieraniu umowy. PZ Cormay S.A. dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu jakim jest realizacja umowy i przetwarza je tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne. Przetwarzając dane osobowe, PZ Cormay S.A. zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np.: „wycieku” danych lub ich utraty, kradzieży) PZ Cormay S.A. poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami RODO.

ODBIORCY DANYCH

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych, mogą być one ujawnione zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne lub kurierom, firmom rekrutacyjnym.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu jego przetwarzania. Może także wynikać z przepisów prawa, gdy stanowią one podstawę przetwarzania danych.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (PZ Cormay S.A.), np.: sporządzenie umowy zakupu, prowadzenie czynności serwisowych urządzeń diagnostycznych konieczność archiwizacji danych związanych z opłaceniem składek ZUS, dane są przetwarzane przez okres umożliwiający spełnienie tego prawnego obowiązku realizowanego przez PZ Cormay S.A..Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do momentu jej wycofania.

Gdy przetwarzanie określonych danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne, np.: do rozpatrzenia reklamacji, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa (archiwizacja danych). Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub trwale niszczone.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

PZ Cormay S.A. zapewnia podmiotom danych realizację uprawnień wynikających z RODO. W tym celu pragniemy poinformować Państwa, że przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie PZ Cormay S.A. przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobie zgłaszającej żądanie, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach którym są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych;
 • prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 • prawo do sprostowania – PZ Cormay S.A. zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je jeśli są niekompletne;
 • prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie PZ Cormay S.A. przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania PZ Cormay S.A. zaprzestaje wykonywania operacji przetwarzania na danych osobowych z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą PZ Cormay S.A. wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie PZ Cormay S.A., jak również tego innego podmiotu;
 • prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu PZ Cormay S.A. (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
 • prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;

Wycofanie zgody może nastąpić poprzez wysłanie maila na adres: inspektor@cormay.pl. Po przesłaniu prośby na Państwa mail wysłany zostaje link aktywacyjny do formularza odwołania zgody.

Zgoda może być odwołana także poprzez formę pisemną (list) skierowaną na adres: PZ CORMAY S.A., ul. Rapackiego 19, 20-150 Lublin. List musi zawierać dane identyfikacyjne jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny/mailowy.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się PZ Cormay S.A. lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu dany PZ Cormay S.A. informuje wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia. Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej

REKRUTACJA
ZBIERANIE DANYCH W INNYCH PRZYPADKACH

W ramach procesów rekrutacyjnych PZ Cormay S.A. oczekuje przekazywania danych osobowych (np.: w CV lub liście motywacyjnym) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. W związku z tym nie należy przekazywać informacji w szerszym zakresie. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym. Podanie dodatkowych danych wymaga podania odrębnej zgody.

Dane osobowe są przetwarzane w procesach rekrutacyjnych:

 • w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego (w przypadku umów cywilnoprawnych) spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na PZ Cormay S.A. (art. 6 ust. 1 lit c RODO – Rozporządzenie Parlamentu europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WEogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dane osobowe zostały przekazane w sposób dobrowolny (sekcja 2-5, art. 13-23 RODO)
 • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami w związku ze skargami pracowników – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes PZ Cormay S.A. (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • w celu zatrudnienia wybranego pracownika dane osobowe są przetwarzane na podstawie Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego, a także przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i przepisów podatkowych.

W związku z prowadzoną działalnością PZ Cormay S.A. zbiera dane osobowe także w innych przypadkach np. poprzez wymianę wizytówek, podczas spotkań biznesowych, na eventach branżowych w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes tego PZ Cormay S.A. (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.

Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały zebrane, a PZ Cormay S.A. zapewnia ich odpowiednią ochronę.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

W celu zapewnienia integralności i poufności danych PZ Cormay S.A. wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. PZ Cormay S.A. stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

PZ Cormay S.A. podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty z nim współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie PZ Cormay S.A.

PZ Cormay S.A. prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do zidentyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności PZ Cormay S.A. wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.