fbpx

RODO

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

 • Administratorem Danych Osobowych (ADO) w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest firma PZ Cormay S.A., 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22.
 • Kontakt z PZ Cormay S.A. jako Administratorem jest możliwy za pośrednictwem wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych Osobowych poprzez mail: inspektor@cormay.pl lub pisemnie pod adresem korespondencyjnym Administratora: PZ Cormay S.A., ul. Rapackiego 19A, 20-150 Lublin.
 • PZ Cormay S.A. przetwarza dane osobowe, w celu kontaktu z klientem oraz realizacji wykonania usługi, a także w celu dopełnienia obowiązków np. względem ZUS, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub NIP oraz dane kontaktowe, takie jak numer telefonu i adres mail.
 • PZ Cormay S.A. przetwarza dane osobowe w celu:
  • sporządzenie umowy zakupu, wystawiania faktur i przyjmowania płatności (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);
  • windykacji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes);
  • obsługi reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego);
  • realizacji próśb klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • kontaktu telefonicznego na podany w formularzu numer telefonu w celu marketingu bezpośredniego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wymagana Twoja zgoda);
  • przesłania informacji handlowej w zakresie oferowanych towarów i usług na podany w formularzu adres mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy i świadczeniu usług drogą elektroniczną – wymagana Twoja zgoda).
  • prowadzenia procesów rekrutacyjnych i załatwiania spraw pracowniczych.
 • W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych, mogą być one ujawnione zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne lub kurierom, firmom rekrutacyjnym.
 • Okres przechowywania danych osobowych jest zależny od nośnika, na którym znajdują się te dane oraz ich celu. W związku z tym:
  • dane znajdujące się na umowie oraz innych nośnikach przechowywane są przez okres jej trwania, przez okres umożliwiający dochodzenie roszczeń (3 lata) oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami kierowany przeciwko ADO (10 lat, z tym, że w przypadku wprowadzenia nowelizacji okres ten będzie wynosił 6 lat);
  • dane zawarte na fakturach przechowywane są przez okres 5 lat, zgodnie z wymogami przepisów prawa.
 • ADO zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.
 • Użytkownicy strony oraz klienci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Każdy użytkownik oraz klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
 • Dane udostępnione przez użytkowników nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;
 • Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne.